آزمون ریاضی 1 پاییه دهم فصل سوم:مثلثات-

آزمون ریاضی 1 پاییه دهم فصل سوم:مثلثات-

ریاضی‌ دهم فصل دوم: مثلثات

تعداد سوال: 1

نسبت های مثلثاتی
دایره مثلثاتی
روابط بین نسبت های مثلثاتی

شرکت در آزمون رایگان می باشد