کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات-

کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات-

کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات-

ریاضی‌ دهم فصل دوم: مثلثات

تعداد سوال: 1

نسبت های مثلثاتی
دایره مثلثاتی
روابط بین نسبت های مثلثاتی
کنکور ریاضی 1 :دنباله و مثلثات-

ریاضی‌ دهم فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله

تعداد سوال: 7

مجموعه های متناهی و نامتناهی
متمم یک مجموعه
الگو و دنباله
دنباله های حسابی و هندسی

شرکت در آزمون رایگان می باشد