آزمون فیزیک دهم :اندازه گیری-

آزمون فیزیک دهم :اندازه گیری-

آزمون فیزیک دهم :اندازه گیری-

فیزیک دهم فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری

تعداد سوال: 3

فیزیک: دانش بنیادی
مدل سازی در فیزیک
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
چگالی

شرکت در آزمون رایگان می باشد