آزمون ریاضی و ادبیات پایه دهم-

آزمون ریاضی فصل اول الگو و دنباله ، ادبیات دهم فصل اول دروس چشمه و از آموختن، ننگ مدار

آزمون ریاضی و ادبیات پایه دهم-

آزمون ریاضی و ادبیات پایه دهم-

ریاضی‌ دهم فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله

تعداد سوال: 5

مجموعه های متناهی و نامتناهی
متمم یک مجموعه
الگو و دنباله
دنباله های حسابی و هندسی
آزمون ریاضی و ادبیات پایه دهم-

فارسی دهم فصل یکم: ادبیات تعلیمی

تعداد سوال: 5

چشمه
از آموختن، ننگ مدار

شرکت در آزمون رایگان می باشد