آزمون فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت بر خط راست-

آزمون آنلاین فیزیک دوازدهم فصل اول : حرکت بر خط راست ; رایگان

آزمون فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت بر خط راست-

آزمون فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت بر خط راست-

فیزیک دوازدهم فصل اول: حرکت برخط راست

تعداد سوال: 15

شناخت حرکت
حرکت با سرعت ثابت
حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد

شرکت در آزمون رایگان می باشد