آزمون فارسی دوازدهم ، فصل های اول،دوم و سوم-

آزمون فارسی دوازدهم ، فصل های اول،دوم و سوم-

آزمون فارسی دوازدهم ، فصل های اول،دوم و سوم-

فارسی دوازدهم فصل یکم: ادبیات تعلیمی

تعداد سوال: 5

ستایش - شکر نعمت
مست و هوشیار
آزمون فارسی دوازدهم ، فصل های اول،دوم و سوم-

فارسی دوازدهم فصل سوم: ادبیات غنایی

تعداد سوال: 5

نی نامه
در حقیقت عشق
آزمون فارسی دوازدهم ، فصل های اول،دوم و سوم-

فارسی دوازدهم فصل دوم: ادبیات پایداری

تعداد سوال: 5

آزادی
درس آزاد(ادبیات بومی 1)
دماوندیه

شرکت در آزمون رایگان می باشد