آزمون تستی ادبیات دوازدهم فصل سوم: ادبیات غنایی-

آزمون آنلاین فارسی دوازدهم فصل سوم شامل: درس ششم فارسی دوازدهم: نی نامه و درس هفتم فارسی دوازدهم: درحقیقت عشق به همراه کارنامه و روند رشد تحصیلی

آزمون تستی ادبیات دوازدهم فصل سوم: ادبیات غنایی-

آزمون تستی ادبیات دوازدهم فصل سوم: ادبیات غنایی-

فارسی دوازدهم فصل سوم: ادبیات غنایی

تعداد سوال: 20

نی نامه
در حقیقت عشق

شرکت در آزمون رایگان می باشد