سرفصل های کتاب درسی حسابان (1)

سرفصل های کتاب درسی حسابان (1)
نام فصل
فصل اول: جبر و معادله انتخاب
فصل دوم: تابع انتخاب
فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی انتخاب
فصل چهارم: مثلثات انتخاب
فصل پنجم: حد و پیوستگی انتخاب