سرفصل های کتاب درسی هندسه 1

سرفصل های کتاب درسی هندسه 1
نام فصل
فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال انتخاب
فصل دوم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن انتخاب
فصل سوم: چند ضلعی ها انتخاب
فصل چهارم: تجسم فضایی انتخاب