سرفصل های کتاب درسی فیزیک یازدهم

سرفصل های کتاب درسی فیزیک یازدهم
نام فصل
فصل اول:الکتریسیته ساکن انتخاب
فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم انتخاب
فصل سوم:مغناطیس انتخاب
فصل چهارم:القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب انتخاب