سرفصل های کتاب درسی فارسی دوازدهم

سرفصل های کتاب درسی فارسی دوازدهم
نام فصل
فصل یکم: ادبیات تعلیمی انتخاب
فصل دوم: ادبیات پایداری انتخاب
فصل سوم: ادبیات غنایی انتخاب
فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی انتخاب
فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی انتخاب
فصل ششم: ادبیات حماسی انتخاب
فصل هفتم: ادبیات داستانی انتخاب
فصل هشتم: ادبیات جهان انتخاب