سرفصل های کتاب درسی فیزیک دهم

سرفصل های کتاب درسی فیزیک دهم
نام فصل
فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری انتخاب
فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد انتخاب
فصل 3 : کار، انرژی و توان انتخاب
فصل 4 : دما و گرما انتخاب
فصل 5 : ترمودینامیک انتخاب