سرفصل های کتاب درسی هندسه (2)

سرفصل های کتاب درسی هندسه (2)
نام فصل
فصل اول: دایره انتخاب
فصل دوم: تبدیل های هندسی و کاربردها انتخاب
فصل سوم: روابط طولی در مثلث انتخاب