سرفصل های کتاب درسی نگارش یازدهم

سرفصل های کتاب درسی نگارش یازدهم
نام فصل
درس اول: اجزای نوشته:ساختار و محتوا انتخاب
درس دوم: گسترش محتوی(1): زمان و مکان انتخاب
درس سوم: گسترش محتوی(2): شخصیت انتخاب
درس چهارم: گسترش محتوی(3): گفت و گو انتخاب
درس پنجم: سفرنامه انتخاب
درس ششم: کاهش محتوی: خلاصه نویسی انتخاب