ریاضی1 فصل ششم: شمارش، بدون شمردن

ریاضی1 فصل ششم: شمارش، بدون شمردن
درس اول : شمارش
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس دوم : جایگشت
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سوم : ترکیب
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی