حسابان یازدهم فصل دوم: تابع

حسابان یازدهم فصل دوم: تابع
درس اول : آشنایی بیشتر با تابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس دوم : انواع تابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سوم : وارون تابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس چهارم : اعمال روی توابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی