ریاضی1 فصل هفتم: آمار و احتمال

ریاضی1 فصل هفتم: آمار و احتمال
درس اول : احتمال یا اندازه گیری شانس
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس دوم : مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سوم : متغییر و انواع آن
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی