ریاضی1 فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

ریاضی1 فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
درس اول : ریشه و توان
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس دوم : ریشه nام
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سوم : توان های گویا
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
در چهارم : عبارت های جبری
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی