ریاضی1 فصل پنجم: تابع

ریاضی1 فصل پنجم: تابع
درس اول : مفهوم تابع و بازنمایی های آن
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس دوم : دامنه و برد توابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سوم : انواع تابع
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی