فیزیک یازدهم فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فیزیک یازدهم فصل دوم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
1-2 : جریان الکتریکی
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
2-2 : مقاومت الکتریکی و قانون اهم
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
3-2 : عوامل موثر بر مقامت الکتریکی
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
4-2 : نیروی محرکه الکتریکی و مدارها
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
5-2 : توان در مدارهای الکتریکی
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
6-1 : ترکیب مقاومت ها
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی