ریاضی1 فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله

ریاضی1 فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله
درس اول : مجموعه های متناهی و نامتناهی
نمونه سوال
نمونه سوال مجموعه های متناهی و نامتناهی

نمونه سوال مجموعه های متناهی و نامتناهی

رایگان

دانلود

نمونه سوال امتحانی سرای دانش نوبت اول

نمونه سوال امتحانی سرای دانش نوبت اول

100 تومان

دانلود

فیلم آموزشی

مجموعه های متناهی و نامتناهی بخش 4

مجموعه های متناهی و نامتناهی

درس دوم : متمم یک مجموعه
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی

رياضي 1 فصل 1 درس 2 (متمم يك مجموعه)

ریاضی دهم متمم یک مجموعه استاد محمد مهربان

درس سوم : الگو و دنباله
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس چهارم : دنباله های حسابی و هندسی
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی

آزمون های آنلاین ریاضی1 فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله

آزمون مجموعه، الگو و دنباله

تعداد سوال: 6

جزئیات ثبت نام
آزمون مجموعه، الگو و دنباله

تعداد سوال: 10

جزئیات ثبت نام