آزمون های آنلاین یک فرآیند بسیار کارآمد برای افزایش قدرت تست زنی میباشد.& -در این گونه از آزمون ها کاربر در یک بازه زمانی محدود با انتخاب خود اجازه انجام آزمون را دارد اما به محض شروع آزمون مدت زمان پاسخ گویی برای تمامی کاربران یکسان میباشد.@ کارنامه# -;کانامه به دوصورت به کاربر نمایش داده میشود: -1:کارنامه شخصی که شامل درصد ها میباشد -2:کارنامه کلی که شامل رتبه و تراز میباشد.@