آزمون آنلاین فارسی دوازدهم: فصل اول-ادبیات تعلیمی-

آزمون آنلاین فارسی دوازدهم فصل اول شامل دروس شکر نعت و مست و هوشیار

آزمون آنلاین فارسی دوازدهم: فصل اول-ادبیات تعلیمی-

آزمون آنلاین فارسی دوازدهم: فصل اول-ادبیات تعلیمی-

فارسی دوازدهم فصل یکم: ادبیات تعلیمی

تعداد سوال: 9

ستایش - شکر نعمت
مست و هوشیار

شرکت در آزمون رایگان می باشد