آزمون مجموعه، الگو و دنباله -

برای پایه دهم ریاضی و تجربی

آزمون مجموعه، الگو و دنباله -

آزمون مجموعه، الگو و دنباله -

ریاضی‌ دهم فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله

تعداد سوال: 6

مجموعه های متناهی و نامتناهی
متمم یک مجموعه
الگو و دنباله
دنباله های حسابی و هندسی

شرکت در آزمون رایگان می باشد