سرفصل های کتاب درسی فیزیک دوازدهم

سرفصل های کتاب درسی فیزیک دوازدهم
نام فصل
فصل اول: حرکت برخط راست انتخاب
فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای انتخاب
فصل سوم: نوسان و موج انتخاب
فصل چهارم: برهم کنش های موج انتخاب
فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی انتخاب
فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای انتخاب