سرفصل های کتاب درسی ریاضی‌ دهم

سرفصل های کتاب درسی ریاضی‌ دهم
نام فصل
فصل اول:مجموعه، الگو و دنباله انتخاب
فصل دوم: مثلثات انتخاب
فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری انتخاب
فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها انتخاب
فصل پنجم: تابع انتخاب
فصل ششم: شمارش، بدون شمردن انتخاب
فصل هفتم: آمار و احتمال انتخاب