سرفصل های کتاب درسی آمار و احتمال

سرفصل های کتاب درسی آمار و احتمال
نام فصل
فصل اول: مبانی ریاضیات انتخاب
فصل دوم: احتمال انتخاب
فصل سوم: آمار توصیفی انتخاب
فصل چهارم: آمار استنباطی انتخاب