فارسی یازدهم فصل ششم: ادبیات حماسی

فارسی یازدهم فصل ششم: ادبیات حماسی
درس دوازدهم : کاوه دادخواه
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس سیزدهم : درس آزاد(ادبیات بومی 2)
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی
درس چهاردهم : حمله حیدری
محتوی آموزشی
نمونه سوال
فیلم آموزشی